top of page
FFB8A347-943F-488C-87A0-D1C207CF46EE.jpe

گالری صوتی و نقشه صوتی

00:00 / 00:52
00:00 / 00:45

عکس با مجوز از هرمس رکوردز

گالری صوتی

گالری صوتی

گالری صوتی

برای مشاهده فیلم بر روی تصویر کوچک کلیک کنید

گالری صوتی

link drum.png

دسامبر 2020

link guitar.png

نوامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

Ekbatan, 1st August 2021

Ekbatan, 1st August 2021

دسامبر 2020

link shop.png

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

دسامبر 2020

Screenshot 2021-06-25 at 18.02.56.png
bottom of page